A Miró Languages et preparem per què puguis obtenir l’acreditació del nivell B2 d’anglès. Aquest grau correspon a un nivell mitjà-alt de la llengua i s’associa a usuaris independents que compten amb suficient fluïdesa com per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. Comprova les equivalències de nivell a través del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER).

T’oferim cursos d’anglès B2 en què l’alumne és el principal protagonista. Les classes són molt dinàmiques i les basem en potenciar la fluïdesa de l’alumne a l’hora de comunicar-se. És molt important accentuar aquelles parts de la llengua amb què l’alumne hi fa front amb més facilitats i reforçar-ne aquelles que són més feixugues. Les classes del centre es fan amb grups reduïts per poder treballar acuradament les quatre competències: speaking, listening, reading i writing. Tingues en compte que les places són limitades.

Competències adquirides en el curs d’anglès B2

Al completar el curs d’anglès B2 els alumnes estan capacitats per a:

  • Comprendre les idees principals de textos complexos.
  • Expressar-se se esforços i de forma fluïda i natural amb parlants natius.
  • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics, professionals i fins i tot, de carácter tècnic, tant sobre temes concrets com abstractes.
  • Produir textos clars, ben estructurats i mostrant el propi punt de vista sobre temes complexos.

Beneficis d’obtenir el nivell d’anglès B2

Els alumnes que superin el curs d’anglès B2 tindran el nivell òptim per a presentar-se a les proves de certificació d’anglès B2. L’obtenció de de la qual aporta certs avantatges:

  • La certificació d’anglès B2 no caduca, acredita el nivell d’anglès de forma permanent, sense haver d’accedir a noves avaluacions, cosa que suposa un gran avantatge en comparació a altres certificats con el TOEIC.
  • Acredita el nivell d’anglès en CV professionals. Cada vegada més, els departaments de RRHH de grans empreses, a l’hora de fer les proves de selecció de personal, sol·liciten un determinat nivell d’anglès acreditat per una Entitat Certificadora independent.
  • La certificació de nivell B2 correspon a l’acreditació d’un grau intermig-avançat de l’idioma. Demostra que l’anglès pot ser utilitzat de manera escrita i oral amb fins laborals o acadèmics.

Tipologia de cursos i preus